Basic Principles on the Role of Lawyers

Wat zijn de Basic Principles?

Advocaten spelen een cruciale rol in het waarborgen van de rechtsstaat. Advocaten moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat een verdachte een eerlijk proces krijgt. Lawyers for Lawyers zet zich daarom in voor een wereld waarin advocaten hun beroep onafhankelijk, en in vrijheid kunnen uitoefenen. Wij baseren ons daarbij op de door de VN vastgestelde Basic Principles on the Role of Lawyers.

Wat zijn de Basic Principles?

In de Basic Principles on the Role of Lawyers staan de fundamentele voorwaarden om te waarborgen dat iedereen toegang heeft tot onafhankelijke juridische bijstand. Zo schrijven de Basic Principles voor dat iedereen recht heeft op de steun van een onafhankelijke advocaat naar eigen keuze. Maar ook dat advocaten hun vak vrij, naar hun beste kunnen en volgens de geldende ethische standaarden kunnen uitoefenen.

In de Basic Principles staan de rechten en plichten van advocaten en overheden  met betrekking tot een eerlijke rechtsgang. Zo moeten overheden ervoor moeten zorgen dat:

 • advocaten hun werk zonder bedreigingen of andere vormen van ongeoorloofde inmenging van wie dan ookkunnen verrichten;
 • advocaten kunnen beschikken over de benodigde documenten voor een goede verdediging van hun cliënt;
 • kwalificaties als ras, geslacht, religie of politieke voorkeur niet van invloed zijn op de mogelijkheid om advocaat te worden;
 • advocaten vanwege hun werk niet worden geïdentificeerd met hun cliënten;
 • de communicatie tussen advocaat en cliënt vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Breed draagvlak

De Basic Principles zijn in 1990 door de VN vastgesteld. Ze vormen een zogeheten ‘soft-law’-instrument en hebben geen bindende kracht. Maar ze staan internationaal wel in hoog aanzien, genieten een breed draagvlak en worden toegepast in rechterlijke procedures.

De VN, diverse civil society organisaties en rechterlijke instanties verwijzen naar de Basic Principles. Bovendien zijn sommige van de in de Basic Principles genoemde rechten opgenomen in bindende internationale en regionale verdragen. Zoals:

 • International Covenant on Civil and Political Rights;
 • Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment and Punishment;
 • International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
 • European Convention on Human Rights;
 • American Convention on Human Rights;
 • African Charter on Human and Peoples’ Rights.

Inhoud Basic Principles

De 29 Basic Principles voorzien zowel in een aantal rechten van individuen als in verplichtingen voor staten. Zo schrijven de Basic Principles bijvoorbeeld voor dat een ieder tegen wie strafrechtelijk wordt opgetreden het recht heeft op bijstand van een advocaat naar keuze. De Basic Principles geven daarnaast aan dat overheden ervoor moeten zorgen dat er voldoende wordt geïnvesteerd in juridische bijstand aan de armen en/of overige minder bevoorrechte personen.

Lees meer

Database

Advocaten die het onmogelijk wordt gemaakt om hun werk onafhankelijk en in vrijheid uit te oefenen, kunnen zich beroepen op de Basic Principles. Maar ook op literatuur en rechtspraak waarin hiernaar wordt verwezen. Lawyers for Lawyers verzamelt dit soort informatie in één doorzoekbare, centrale database. In onze database zijn documenten opgenomen van onder andere de VN, speciale rapporteurs, civil society organisaties en rechterlijke instanties die verwijzen naar de Basic Principles. De informatie in de database is vrij toegankelijk en door iedereen te doorzoeken.

doorzoek database