Financiën en fondsenwerving

Fondsen

Als stichting, heeft Lawyers for Lawyers geen leden. Lawyers for Lawyers wordt volledig ondersteund door donaties van individuele advocaten, advocaten kantoren, ordes van advocaten en andere juridische organisaties. Wij werven fondsen door relaties en partnerschappen op te bouwen in de advocatuur en door middel van fondsen wervende evenementen. Soms ontvangen wij royalty’s van auteurs voor elk exemplaar van een juridisch boek dat verkocht wordt.
Read more

Financiële verantwoording

Lawyers for Lawyers ontvangt een solide inkomstenstroom en zet deze verstandig in voor haar projecten. De jaarcijfers zijn opgesteld overeenkomstig Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties. Het in 2019 gerealiseerde resultaat was een verlies van EUR 33.077. Dit is te verklaren doordat een reservering of (vervolgens) een onttrekking aan de reserves apart wordt behandeld in de jaarrekening (onder “Bestemming saldo van baten en lasten”). Het resultaat lijkt per jaar sterk te fluctueren, omdat het ene jaar – waarin de fondsen binnen komen – een hoge winst wordt gerealiseerd en het andere jaar – waarin de projectkosten worden betaald – een verlies wordt gemaakt. Echter, de realiteit is dat Lawyers for Lawyers ervoor kiest deze bedragen te reserveren voor meerjarige projecten, enerzijds om deze gelden veilig te stellen en, anderzijds, om een meer realistisch beeld te geven van haar financiële positie. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de jaarrekening 2019 met beoordelingsverklaring van de accountant.

De reserves van Lawyers for Lawyers zijn overeenkomstig de normering van de Commissie Herkströter (Commissie Vermogensnormering Goede Doelen), samengevat: een continuïteitsreserve van maximaal anderhalf maal de jaarlijkse omzet.

Lees meer

Erkenningen

Lawyers for Lawyers is een door het CBF Erkend Goed Doel. U kunt er dus van op aan dat er verantwoord met uw geld wordt omgegaan. Voor de Belastingdienst zijn wij een algemeen nut beogende instelling (ANBI, RSIN 814056453). Dit levert donateurs onder bepaalde voorwaarden belastingvoordeel op.

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in een oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Lees meer over aftrekbare giften

Jaarverslagen

Zie voor meer informatie over Lawyers for Lawyers’ activiteiten de jaarverslagen van 2014, 2015,  2016,  2017, 2018 en 2019.