Financiën

Financiële verantwoording en jaarrekening

Lawyers for Lawyers ontvangt een solide inkomstenstroom en zet deze verstandig in voor haar projecten. De jaarcijfers zijn opgesteld overeenkomstig Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties. Het in 2021 gerealiseerde resultaat was EUR 85.080.

Het jaar 2021 is anders verlopen dan Lawyers for Lawyers had verwacht door de wereldwijde COVID-19 pandemie. In de begroting voor 2021 was rekening gehouden met reizen en “offline” of “live” evenementen om fondsen te werven alsook andere evenementen (lezingen etc.). Helaas werd het pas eind 2021 weer mogelijk om te reizen en in persoon ontmoetingen te organiseren. Dit had zijn uitwerking op de uiteindelijke baten en lasten; uiteindelijk zijn de kosten lager uitgevallen, maar de baten hoger dan begroot. Dit had uiteindelijk tot gevolg dat het resultaat over 2021 positiever is uitgevallen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de jaarrekening 2021 met beoordelingsverklaring van de accountant. Ook is hier het bestuursverslag 2021 beschikbaar.

De reserves van Lawyers for Lawyers zijn overeenkomstig de normering van de Commissie Herkströter (Commissie Vermogensnormering Goede Doelen), samengevat: een continuïteitsreserve van maximaal anderhalf maal de jaarlijkse omzet.

Voor een goed begrip van de financiële situatie van Lawyers for Lawyers is het van belang te beseffen dat een groot deel van de werkzaamheden binnen Lawyers for Lawyers onbezoldigd wordt verricht. De circa 50 tot 60 vrijwilligers zijn allen advocaat en besteden onbezoldigd veel tijd aan de projecten van Lawyers for Lawyers. Dit aspect komt evenwel niet tot uitdrukking in de jaarrekening, aangezien zij allen onbezoldigd zijn.

Beloningsbeleid

Vacatiegelden
Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden of andere vergoedingen voor de door hen ten behoeve van Lawyers for Lawyers verrichte werkzaamheden, anders dan de hierna te noemen onkostenvergoeding.

Onkostenvergoeding
Indien een werknemer van Lawyers for Lawyers op verzoek van het bestuur werkzaamheden verricht waarvoor reis- dan wel verblijfkosten dienen te worden gemaakt, worden deze kosten, binnen de grenzen van redelijkheid vergoed.

Als een bestuurslid of een andere vrijwilliger van Lawyers for Lawyers op verzoek van het bestuur werkzaamheden verricht waarvoor reis- dan wel verblijfkosten dienen te worden gemaakt, worden deze kosten binnen de grenzen van de redelijkheid vergoed. Als het bestuur besluit dat de hiervoor genoemde werkzaamheden dienen te worden verricht, wordt hierbij tevens vastgesteld hoeveel personen voor reis- dan wel verblijfkosten in aanmerking komen.