Financiën

Financiële verantwoording en jaarrekening

Lawyers for Lawyers ontvangt een solide inkomstenstroom en zet deze verstandig in voor haar projecten.
Eind 2022 heeft Lawyers for Lawyers een donatie ontvangen van 375.000 euro om in de
komende vijf jaar een capaciteitsvergroting te realiseren. Deze donatie is in 2022 ondergebracht in een
bestemmingsreserve en zal vanaf 2023 ingezet worden om een blijvende capaiteitsvergroting mogelijk te
maken.

De jaarcijfers zijn opgesteld overeenkomstig Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de jaarrekening 2022 met beoordelingsverklaring van de
accountant op onze website. Daar is ook het bestuursverslag 2022 beschikbaar.

De reserves van Lawyers for Lawyers zijn overeenkomstig de normering van de Commissie Herkströter (Commissie Vermogensnormering Goede Doelen), samengevat: een continuïteitsreserve van maximaal anderhalf maal de jaarlijkse omzet.

Voor een goed begrip van de financiële situatie van Lawyers for Lawyers is het van belang te beseffen dat een groot deel van de werkzaamheden binnen Lawyers for Lawyers onbezoldigd wordt verricht. De circa 70 vrijwilligers zijn allen advocaat en besteden onbezoldigd veel tijd aan de projecten van Lawyers for Lawyers. Dit aspect komt evenwel niet tot uitdrukking in de jaarrekening, aangezien zij allen onbezoldigd zijn.

Zie voor meer informatie de Jaarrekening 2022 en bijbehorende beoordelingsverklaring.

Beloningsbeleid

Vacatiegelden
Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden of andere vergoedingen voor de door hen ten behoeve van Lawyers for Lawyers verrichte werkzaamheden, anders dan de hierna te noemen onkostenvergoeding.

Onkostenvergoeding
Indien een werknemer van Lawyers for Lawyers op verzoek van het bestuur werkzaamheden verricht waarvoor reis- dan wel verblijfkosten dienen te worden gemaakt, worden deze kosten, binnen de grenzen van redelijkheid vergoed.

Als een bestuurslid of een andere vrijwilliger van Lawyers for Lawyers op verzoek van het bestuur werkzaamheden verricht waarvoor reis- dan wel verblijfkosten dienen te worden gemaakt, worden deze kosten binnen de grenzen van de redelijkheid vergoed. Als het bestuur besluit dat de hiervoor genoemde werkzaamheden dienen te worden verricht, wordt hierbij tevens vastgesteld hoeveel personen voor reis- dan wel verblijfkosten in aanmerking komen.