Financiën

Financiële verantwoording en jaarrekening

Lawyers for Lawyers ontvangt een solide inkomstenstroom en zet deze verstandig in voor haar projecten. De jaarcijfers zijn opgesteld overeenkomstig Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties. Het in 2019 gerealiseerde resultaat was een verlies van EUR 33.077. Dit is te verklaren doordat een reservering of (vervolgens) een onttrekking aan de reserves apart wordt behandeld in de jaarrekening (onder “Bestemming saldo van baten en lasten”). Het resultaat lijkt per jaar sterk te fluctueren, omdat het ene jaar – waarin de fondsen binnen komen – een hoge winst wordt gerealiseerd en het andere jaar – waarin de projectkosten worden betaald – een verlies wordt gemaakt. Echter, de realiteit is dat Lawyers for Lawyers ervoor kiest deze bedragen te reserveren voor meerjarige projecten, enerzijds om deze gelden veilig te stellen en, anderzijds, om een meer realistisch beeld te geven van haar financiële positie. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de jaarrekening 2019 met beoordelingsverklaring van de accountant.

De reserves van Lawyers for Lawyers zijn overeenkomstig de normering van de Commissie Herkströter (Commissie Vermogensnormering Goede Doelen), samengevat: een continuïteitsreserve van maximaal anderhalf maal de jaarlijkse omzet.

Voor een goed begrip van de financiële situatie van Lawyers for Lawyers is het van belang te beseffen dat een groot deel van de werkzaamheden binnen Lawyers for Lawyers onbezoldigd wordt verricht. De circa 50 tot 60 vrijwilligers zijn allen advocaat en besteden onbezoldigd veel tijd aan de projecten van Lawyers for Lawyers. Dit aspect komt evenwel niet tot uitdrukking in de jaarrekening, aangezien zij allen onbezoldigd zijn.

Beloningsbeleid

Vacatiegelden
Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden of andere vergoedingen voor de door hen ten behoeve van Lawyers for Lawyers verrichte werkzaamheden, anders dan de hierna te noemen onkostenvergoeding.

Onkostenvergoeding
Indien een werknemer van Lawyers for Lawyers op verzoek van het bestuur werkzaamheden verricht waarvoor reis- dan wel verblijfkosten dienen te worden gemaakt, worden deze kosten, binnen de grenzen van redelijkheid vergoed.

Als een bestuurslid of een andere vrijwilliger van Lawyers for Lawyers op verzoek van het bestuur werkzaamheden verricht waarvoor reis- dan wel verblijfkosten dienen te worden gemaakt, worden deze kosten binnen de grenzen van de redelijkheid vergoed. Als het bestuur besluit dat de hiervoor genoemde werkzaamheden dienen te worden verricht, wordt hierbij tevens vastgesteld hoeveel personen voor reis- dan wel verblijfkosten in aanmerking komen.