Pakistan

Onderdrukking van Advocaten

Volgens een van onze contactpersonen worden er jaarlijks gemiddeld 4 of 5 advocaten vermoord. De meerderheid daarvan betreft moorden door of namens de wederpartij. De politie kan dat vaak niet voorkomen en dat lijkt ook geen prioriteit te zijn.

Een van onze contactpersonen sprak ook over bedreigingen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Militaire inlichtingendienst. De achterliggende reden van die bedreiging is volgens hem dat de overheid bang is voor de opkomst van een politieke beweging door advocaten. De dreigementen uiten zich op allerlei manieren en hebben zowel betrekking op de advocaat, als diens familie. Doorgaans blijft het bij woorden, maar dat is helaas niet altijd het geval. De bedreigingen worden meestal aan individuele advocaten gericht, maar soms gebeurt dit aan een groep advocaten.

Wij hebben bovendien vernomen dat e-mails van advocaten soms worden gelezen en hun telefoons kunnen worden afgetapt.

Een ander probleem is gelegen in (preventieve) arrestatie van advocaten. Op grond van het Pakistaanse recht bestaat de mogelijkheid om tot arrestatie over te gaan en iemand maximaal 3 maanden in voorarrest te laten zitten zonder tenlastelegging. Volgens onze contactpersoon wordt van deze wettelijke mogelijkheid gebruik gemaakt om advocaten, mensenrechtenactivisten en politieke tegenstanders ‘preventief’ te arresteren in onrustige tijden.

De berichten die we momenteel krijgen uit Pakistan zien op het oppakken en lastig vallen van advocaten. Recentelijk bereikte ons bovendien het bericht dat een 8-tal advocaten in Karachi zou zijn vermoord. Dit bericht is op dit moment echter nog niet bevestigd door andere bronnen.

Goed nieuws is dat op 2 november 2010 mevrouw Asma Jahangir is gekozen als president van het Pakistaanse Hooggerechtshof. Hiermee is een belangrijke mensenrechtenactiviste benoemd op een hoge post binnen het rechtssysteem van Pakistan.

Van onze contactpersoon vernamen wij dat advocaten soms te kampen met dreigementen door de Taliban, die zich verzet tegen een rechtsstaat die niet is gebaseerd op de Sharia (en daarmee niet overeen zou komen met Islamitische waarden en normen). Dit verzet richt zich ook tegen rechters en advocaten.

Internationale mensenrechtenverdragen

Pakistan heeft het VN-Verdrag inzake burger- en politieke rechten (IVBPR) ondertekend op 17 april 2008 en op 23 juni 2010 geratificeerd, dit is eveneens gedaan met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterechte behandeling of bestraffing. Het Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten is in 2004 ondertekend en op 17 april 2008 geratificeerd. Ook hebben ze het Verdrag inzake de rechten van het Kind, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie ondertekend en geratificeerd.

Activiteiten L4L

Momenteel richt de focusgroep zich met name op het versterken van contacten in Pakistan, waardoor alle berichten geverifieerd kunnen worden. Deze verificatie vindt direct plaats en heeft er op dit moment (nog) niet toe geleid dat er actie is ondernomen. Dit kan uiteraard in de nabije toekomst anders zijn.

Open brief L4L & LRWC aan Pakistaanse en Canadese autoriteiten (november 2007)
Schrijfactie voor Munir A. Malik (november 2007)

 

Meer nieuws uit Pakistan