Vacature student-stage, 16-36 uur per week
28 december 2023

Vacature student-stage, 16-36 uur per week

This vacancy has closed. Follow our LinkedIn to stay updated on new vacancies.

Deze vacature is nu gesloten. Volg onze LinkedIn voor nieuwe vacatures.

——————————————————————————————————————–English below

Gemiddeld 16-36 uur/wk, per 1 februari 2024

Wil jij het verschil maken voor bedreigde advocaten die opkomen voor de rechten van anderen? Wil jij leren hoe een NGO werkt en een netwerk opbouwen met advocaten van kleine en grote kantoren? En wil je dat doen in een jong, dynamisch en bevlogen team met projecten met een internationale focus? Lees dan verder!

Lawyers for Lawyers (L4L) komt op voor bedreigde advocaten. We helpen advocaten om hun taak als beschermer van de rechtsstaat vrij en onafhankelijk te kunnen uitoefenen en zetten ons in om vervolging van advocaten te voorkomen of te beëindigen. L4L bestaat uit een sterk bestuur, een klein kantoor en een netwerk van ongeveer 70 advocaten in Nederland (verdeelt over focusgroepen die focussen op bepaalde landen/werelddelen), die zich vrijwillig sterk maken voor meer dan 150 collega’s over de hele wereld.

Wat ga je doen?

Voor een aantal focusgroepen zijn wij op zoek naar in totaal vier stagiaires. Iedere stagiair werkt mee aan de verschillende acties in deze gebieden en ondersteunt de focusgroepen facilitair:

 • Het voorbereiden en bijwonen van focusgroepvergaderingen (plannen, notulen, actiepunten);
 • Het doen van onderzoek naar de positie van advocaten en vestigen en uitbreiden van ons netwerk in het focusland;
 • Follow-up geven aan hetgeen is afgesproken in de focusgroepvergadering, waaronder het opstellen van brieven, landenpagina’s bijwerken en meewerken aan bijdragen voor de VN;
 • Het spreken van advocaten uit het buitenland in Nederland en desgewenst in contact brengen met ons netwerk.

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt affiniteit met het werk en de missie van Lawyers for Lawyers;
 • Je bent leergierig, resultaatgericht, analytisch en kunt zelfstandig werken;
 • Je vindt het leuk om onderzoek te doen en gegevens te analyseren;
 • Je hebt ervaring met het organiseren van events en kan goed plannen;
 • Je volgt een universitaire opleiding (of doet een tussenjaar), bij voorkeur op het gebied van internationaal publiekrecht/ mensenrechten;
 • Je hebt een goede (zakelijke) schrijfvaardigheid in het Engels;
 • Kennis van een derde taal zoals Frans, Spaans, Russisch of Arabisch wordt gewaardeerd;
 • Voorkennis van de onderwerpen is niet vereist, interesse natuurlijk wel!

Wat bieden wij jou?

 • De kans om bij te dragen aan een belangrijk internationaal project, dat waardevol is voor de organisatie en een positieve impact heeft op de wereld;
 • De kans om je bekend te maken met praktische tools en beleid binnen NGO’s;
 • De kans om contacten te leggen met verschillende advocaten en advocatenkantoren;
 • De vrijheid om zelfstandig te werken;
 • Een gezellig team met een informele sfeer;
 • Een goede begeleiding waarbij we je actief coachen.
 • Gedurende je stage ontvang je een stage­vergoeding.

Interesse?

Lijkt deze stage je wat? Je kunt vanaf 1 februari 2024 starten voor 4-6 maanden voor 16-36 uur per week, uren in overleg. Je zult werken vanuit ons kantoor in Utrecht. Stuur je motivatiebrief en CV naar t.fiechter@lawyersforlawyers.nl voor 15 januari 2024. Je kunt ook terecht bij ons voor vragen over de vacature. 

 

Vacancy student-internship

On average 16-36 hours/wk, from 1 February 2024

Do you want to make a difference for endangered lawyers standing up for the rights of others? Do you want to learn how an NGO works and build a network with lawyers from small and large firms? And do you want to do that in a young, dynamic and enthusiastic team with projects with an international focus? Then read on!

Lawyers for Lawyers (L4L) stands up for endangered lawyers. We help lawyers to perform their duties as guardians of the rule of law freely and independently and are committed to preventing or ending prosecution of lawyers. L4L consists of a strong board, a small office and a network of about 70 lawyers in the Netherlands (divided into focus groups focusing on certain countries/parts of the world), who voluntarily stand up for more than 150 colleagues around the world.

What will you do?

We are looking for a total of four interns for a number of focus groups. Each intern will collaborate on the different actions in these areas and provide facilitative support to the focus groups:

 • Preparing and attending focus group meetings (plans, minutes, action points)
 • Conducting research on the position of lawyers and establishing and expanding our network in the focus country;
 • Following up on what was agreed in the focus group meeting, including drafting letters, updating country pages and collaborating on contributions to the UN;
 • Speaking to lawyers from abroad in the Netherlands and putting them in touch with our network if required.

What do we ask of you?

 • You have an affinity with the work and mission of Lawyers for Lawyers;
 • You are eager to learn, result-oriented, analytical and can work independently;
 • You enjoy doing research and analysing data
 • You have experience in organising events and can plan well;
 • You are attending university (or doing a gap year), preferably in the field of international public law/human rights
 • You have good (business) writing skills in English;
 • Knowledge of a third language such as French, Spanish, Russian or Arabic is appreciated;
 • Prior knowledge of the subjects is not required, interest of course is!

What do we offer you?

 • The chance to contribute to an important international project, which is valuable for the organisation and has a positive impact on the world;
 • The chance to familiarise yourself with practical tools and policies within NGOs;
 • The chance to establish contacts with different lawyers and law firms;
 • The freedom to work independently;
 • A friendly team with an informal atmosphere;
 • Good supervision in which we actively coach you;
 • You will receive an internship-fee.

Interested?

Does this internship appeal to you? You can start from 4 September 2023 for 4-6 months for 16-36 hours a week. You will work from our office in Utrecht. Please send your cover letter and CV to t.fiechter@lawyersforlawyers.nl before 15 January 2024. You can also contact us with any questions about the vacancy.

Meer nieuws