Privacy

1.            Algemeen

1.1         Dit privacyreglement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens door de Stichting Lawyers for Lawyers (KvK nr. 41181988) hierna aangeduid met “L4L”.

1.2         Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast teneinde L4L in staat te stellen te blijven voldoen aan wijzigingen in wet- en regelgeving. De laatste versie wordt altijd beschikbaar gesteld via http://www.advocatenvooradvocaten.nl/.

2.            Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

2.1         L4L (KvK nr. 41181988) is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van L4L zijn: Beethovenstraat 400, 1082PR Amsterdam, info@lawyersforlawyers.org

2.2         De persoonsgegevens zullen worden verstrekt aan de werknemers van L4L indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het verwerken van persoonsgegevens in overeenstemming met de doelen van verwerking beschreven in artikel 4 van dit privacyreglement.

3.            Persoonsgegevens

3.1         L4L verkrijgt op verschillende wijzen jouw persoonsgegevens.

(A)          Bij het doen van een donatie aan L4L wordt je naam, e-mailadres en indien van toepassing je rekeningnummer en machtigingsformulier verwerkt. In geval van een doorlopende machtiging worden ook je adres en handtekening verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verwerken van je donatie.

(B)          Als je via Lawyers for Lawyers deelneemt aan de Dam tot Damloop, verzamelen wij je naam, e-mailadres, bankrekeningnummer, machtigingsformulieren, kantoor/privé adres en  telefoonnummer.

(C)          Als je vrijwilliger bent voor L4L of als jij je op andere wijze inzet voor L4L, verzamelen wij jouw gegevens ten behoeve van onze vrijwilligersadministratie.

(D)          As je een bestelling doet via de webshop van L4L wordt je naam, adres en e-mailadres verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het verwerken van de bestelling.

(E)          Ook indien je kenbaar hebt gemaakt  op de hoogte te willen blijven van ons werk en nieuwe acties en campagnes,   bijvoorbeeld door middel van een nieuwsbrief, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij verwerken dan je naam, e-mailadres, naam van de organisatie en het land.

(F)          Als je deelneemt aan events verwerken wij – afhankelijk van het event – je naam, e-mailadres, functie, en het kantooradres.

(G)         Als je wordt genomineerd oor ons twee jaarlijkse event “de Lawyers for Lawyers  Award” verwerken we je naam, e-mailadres, land, biografie  en nominatiedocumenten, eventueel ook je postadres en telefoonnummer, en van de winnaar ook bankdetails. Als je contactpersoon bent van een nominerende organisatie of optreedt als referenct, verwerken we je naam, functie, emailadres, naam organisatie, postadres, land, en nominatiedocumenten.

(H)          Voor onze contactenadministratie verwerken wij je naam, e-mailadres, telefoonnummer en naam van de organisatie.

(I)            Daarnaast verwerken wij de gegevens die door jou online met ons worden gedeeld. Denk bijvoorbeeld  aan het tekenen van een petitie. Wij verwerken dan je naam en e-mailadres.

(J)           Naast de door jou zelf verstrekte informatie kunnen we ook informatie over je verzamelen uit publieke toegankelijke bronnen.

(K)          Voor het verlenen van de door jou gevraagde diensten verzamelen wij ook jouw persoonsgegevens. Wij verzamelen dan naam, email adres, indien mogelijk telefoonnummer en informatie over jouw persoonlijke situatie.

4.            Doelen gegevensverwerking

4.1         Wij verwerken jouw persoonsgegeven zodat we:

(A)          je donatie kunnen verwerken en beheren.

(B)          de door jou gevraagde diensten kunnen verlenen.

(C)          in onze administratie kunnen voldoen aan (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

(D)          je op de hoogte kunnen houden over nieuwe acties en campagnes en we je ook om een nieuwe donatie kunnen vragen. Indien je als donateur opzegt doen wij dit alleen als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je naam en e-mailadres voor dit doel.

(E)          het verwerken van je bestelling in de webshop.

(F)          je aanwezigheid bij een event kunnen verwerken zodat er bijvoorbeeld opleidingspunten kunnen worden toegekend.

(G)         voor het organiseren van events, zoals de L4L Award uitreiking.

(H)          onze contactenadministratie kunnen beheren.

(I)            Web-statistieken kunnen bijhouden en je kunnen registreren als je getekend hebt voor een petitie van ons.

4.2         We vragen je om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden die in dit privacyreglement worden beschreven.

5.            Toestemming

5.1         Indien en voor zover geen andere wettelijke grondslag van toepassing is voor het verwerken van persoonsgegevens door L4L, zal L4L jouw toestemming vragen voor het verwerken van persoonsgegevens door L4L of derden.

5.2         Toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken door een e-mail te sturen aan L4L info@lawyersforlawyers.org of telefonisch contact op te nemen met [+31 20 7171 638. L4L zal het intrekken van jouw toestemming schriftelijk bevestigen.

5.3         Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.

5.4         Indien toestemming wordt ingetrokken zal L4L alle persoonsgegevens waarop de toestemming van toepassing was, vernietigen indien en voor zover L4L zich in redelijkheid niet kan beroepen op een andere wettelijke grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens door L4L.

6.            Bewaartermijnen

6.1         L4L zal persoonsgegevens bewaren zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en indien van toepassing gedurende de bewaartermijnen die voortvloeien uit wetgeving waaraan L4L gebonden is.

6.2         Na afloop van de toepasselijke bewaartermijnen zal L4L persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren.

7.            Gegevensbescherming

7.1         L4L heeft passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer gelegd om persoonsgegevens te beveiligen.

7.2         Alle personen die van persoonsgegevens kennis kunnen nemen in opdracht van L4L zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.

8.            Verwerkers en derden

8.1         L4L maakt gebruik van verwerkers bij de verwerking van persoonsgegevens.

8.2         Indien L4L persoonsgegevens in voorkomende gevallen door zal geven aan ontvangers buiten de Europese Unie, of internationale organisaties, zal L4L je daaraan voorafgaand in kennis stellen of er al dan niet een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat danwel welke passende waarborgen L4L toepast ter bescherming van deze persoonsgegevens en waar deze kunnen worden geraadpleegd.

8.3         L4L maakt voor het versturen van nieuwsbrieven gebruik van de dienst MailChimp. MailChimp wordt aangeboden door The Rocket Science Group LLC gevestigd in de Verenigde Staten. De gegevens die worden verwerkt via MailChimp worden verwerkt in de Verenigde Staten en in overeenstemming met de waarborgen van de Privacy Shield Framework, als je meer wilt weten over de Privacy Shield Framework kijk dan op https://www.privacyshield.gov/welcome.

8.4         Indien L4L overgaat tot rectificatie, verwijdering of beperking van het gebruik van persoonsgegevens, dan zal zij verwerkers en derden daarover informeren tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

9.            Jouw rechten ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens

9.1         Personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt door of in opdracht van L4L hebben de hierna volgende rechten en kunnen zich op ieder moment wenden tot info@lawyersforlawyers.org of telefonisch contact opnemen met +31 20 7171 638:

(A)          het recht op inzage, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens;

(B)          het recht om bezwaar te maken tegen verwerking dan wel het beperken van verwerkingen;

(C)          het recht om overdracht van persoonsgegevens te vragen; en

(D)          het recht een kopie van alle persoonsgegevens die worden verwerkt, te ontvangen.

9.2         As je klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens door L4L kun je op ieder moment een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.